Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Co oznacza czynsz najmu i jak go określić?

Co oznacza czynsz najmu i jak go określić?

Czynsz najmu to kwota określona w umowie najmu obejmująca czynsz należny wynajmującemu, czynsz administracyjny oraz koszty związane z użytkowaniem mieszkania: zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, wywozu nieczystości. Jest to suma płatna przez najemcę na rachunki bankowe wskazane w umowie najmu.

WAŻNE! Przy określaniu wysokości czynszu, pamiętaj o podaniu rzeczywistych wartości. Jeżeli zaniżysz kwotę, suma odszkodowania może nie pokryć szkody.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.