Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Czy jest możliwość przejścia przez weryfikację w kilka osób?

Czy jest możliwość przejścia przez weryfikację w kilka osób?

Dajemy możliwość weryfikacji zarówno pojedynczych osób, jak i grup np. partnerów czy znajomych. W przypadku weryfikacji grupowej każda osoba otrzyma indywidualny link do weryfikacji, co umożliwia niezależne sprawdzenie tożsamości oraz historii kredytowej.

Podczas weryfikacji zarobków dochody każdej osoby zostaną zweryfikowane i zsumowane, a suma zarobków całej grupy zostanie porównana z sumą opłat za najem podawaną na etapie generowania zaproszenia do weryfikacji. Jeżeli suma ta przekroczy dwukrotność opłat, grupa przejdzie pozytywnie przez proces weryfikacji.

W takich sytuacjach zalecamy podpisanie jednej umowy najmu obejmującej wszystkich najemców z odpowiedzialnością solidarną.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.