Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Najem okazjonalny

Czy po otrzymaniu oświadczeń jest konieczna wizyta u notariusza?

Czy po otrzymaniu oświadczeń jest konieczna wizyta u notariusza?

Umowa najmu okazjonalnego składa się z 4 elementów:

  • Właściwej umowy najmu okazjonalnego.
  • Oświadczenia najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji.
  • Oświadczenia wskazującego lokal, w którym będzie mógł zamieszkać najemca na wypadek przeprowadzenia egzekucji.
  • Oświadczenia właścicieli wskazanego lokalu lub osób posiadających prawo dysponowania nim, gdzie wyrażą zgodę na zamieszkanie najemcy po opróżnieniu lokalu.

Jedyny element umowy najmu okazjonalnego, który musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego to oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji.

Co do zasady, oświadczenie właścicieli wskazanego lokalu zastępczego może mieć formę pisemną, jednak niektórzy decydują się na notarialne poświadczenie podpisu właściciela lub osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości.

Właściciel wynajmowanego mieszkania nie musi iść do notariusza – natomiast musi dopilnować, aby najemca dostarczył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie notarialnej.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.