Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Czy w przypadku weryfikacji grupowej, każdy najemca musi kupić osobną polisę OC?

Czy w przypadku weryfikacji grupowej, każdy najemca musi kupić osobną polisę OC?

Ubezpieczenie OC najemcy obejmuje także szkody spowodowane nieumyślnie przez domowników w stosunku do osób trzecich. Zgodnie z definicją ubezpieczeniową domownik to osoba bliska ubezpieczonemu, która pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Jednak zaleca się posiadanie polisy przez każdego najemcę. A dlaczego? Już wyjaśniamy.

Zaistniała szkoda jest przypisana do osoby na polisie. Z tego względu w przyszłości składka może być podwyższona, jeśli szkodowość była znacząca. OC najemcy obejmuje także przypadkowe szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich przez zwierzęta domowe, ale tylko te, które należą do ubezpieczonego, a nie innych domowników.

Celem lepszego zrozumienia, o czym mówimy, przedstawiamy kilka przykładów:

  • Polisa męża obejmuje sytuację, w której żona spowodowała uszkodzenie płyty grzewczej. Zgłoszenie szkody zawiera informacje dotyczące sprawcy, czyli w tym przypadku żony, która ponosi odpowiedzialność.
  • Grupa lokatorów z indywidualnymi polisami – w razie szkody, likwidacja odbywa się z polisy osoby winnej. Każdy lokator odpowiada za własne szkody, a proces likwidacji jest indywidualny, zgodnie z polisą każdego z nich.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.