Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Weryfikacja najemcy

Jakie kryteria muszę spełnić, żeby przejść przez weryfikację zarobków?

Jakie kryteria muszę spełnić, żeby przejść przez weryfikację zarobków?

Średni dochód netto najemcy lub grupy najemców musi być wyższy niż dwukrotność opłat za najem. Przykładowo, jeśli miesięczny czynsz najmu wynosi 3 000 zł, to średni dochód po odliczeniu należnych podatków oraz należności z “tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego” musi być wyższy niż 6 000 zł. Dodatkowo:

  • Najemca musi udokumentować dochody za okres:
    • Minimum 6 miesięcy w przypadku działalności gospodarczej.
    • Minimum 12 miesięcy w przypadku bycia rolnikiem.
    • Minimum 3 miesięcy w każdym innym przypadku.
  • Umowa lub inny dokument o zatrudnieniu, w oparciu o który przebiega weryfikacja, musi być ważny co najmniej 3 miesiące od dnia dokonywania weryfikacji.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.