Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie najemcy

Co powinno zawierać oświadczenie osoby, która wyrządziła szkodę?

Co powinno zawierać oświadczenie osoby, która wyrządziła szkodę?

Oświadczenie może być zawarte zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Powinno uwzględniać takie informacje, jak:

  • Data i miejsce zdarzenia.
  • Dane osoby składającej oświadczenie (imię i nazwisko, adres, PESEL, adres e-mail, numer telefonu).
  • Informacje dotyczące okoliczności powstania szkody.
  • Opis mienia, które uległo uszkodzeniu.
  • Potwierdzenie odpowiedzialności za opisane zdarzenie.
  • Informacje o posiadaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC (numer polisy).

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.