Centrum Pomocy

landscapelandscape
Centrum Pomocy
Ubezpieczenie płatności czynszu

Czym jest i co obejmuje ubezpieczenie płatności czynszu?

Czym jest i co obejmuje ubezpieczenie płatności czynszu?

Ubezpieczenie płatności czynszu to ochrona przed niepłacącymi najemcami, którzy zalegają z opłatą minimum 30 dni, a sytuacja ta nastąpiła podczas trwania okresu ubezpieczenia. Za czynsz najmu rozumie się kwotę określoną w umowie najmu. Ubezpieczyciel PZU wypłaci odszkodowanie za czas braku płatności przez najemcę do maksymalnej wysokości 3 miesięcznych czynszów najmu (nie więcej niż 24 tys. zł - suma ustalana w procesie zakupu przez ubezpieczającego). Okres utraty dochodów z najmu nie może być dłuższy niż 3 miesiące i krótszy niż 1 miesiąc.

Co chronisz?

Z ochroną zabezpieczasz płynność finansową w postaci dochodu do wysokości 3 miesięcznych czynszów określonych w umowie najmu (maksymalny limit to 24 tys. zł).

Przed czym chronisz?

Ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie, jeśli najemca zalega z płatnościami przez co najmniej 30 dni i nie reaguje na przypomnienia. Zasady zgłaszania szkody są proste. Po 30 dniach od braku zapłaty dajesz znać PZU (masz na to 14 dni) i dostarczasz kilka wymaganych dokumentów.

Dodatkowo w ramach przerwy w najmie możesz liczyć na odszkodowanie, gdy mieszkanie ulegnie zniszczeniu i nie będzie zdatne do dalszego mieszkania przez najemcę.

Wyłączenia i ograniczenia

PZU nie odpowiada za szkody kiedy:

  • Najem mieszkania służy innym celom niż zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najemcy.
  • Umowa najmu mieszkania nie została zawarta na piśmie lub w formie dokumentowej (np. online).
  • Płatności za najem są wykonywane w gotówce.
  • Wskutek działań wojennych, wewnętrznych zamieszek, rozruchów lub sabotażu.

👉 Więcej o wyłączeniach przeczytaj w OWU.

Czy artykuł był pomocny?

Bezpieczny najem dla każdej strony, na każdym etapie.

Bądź blisko na:
Simpl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Piwna 25/20, 30-527 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000809392, kapitał zakładowy: 23 550,00 zł, NIP: 6793191362.